Wanneer is sprake van een mogelijk ernstig gevolg?

Wanneer onrechtmatige verwerking of verlies van persoonsgegevens leidt of kan leiden tot ernstige gevolgen voor de betrokkene. De Autoriteit heeft een lijst opgesteld (zie onder) van dit soort gegevens, maar de lijst is niet onuitputtelijk. Voor iedere specifieke situatie zal in een Privacy Impact Assessment moeten worden onderzocht of hier sprake van is. Als er sprake is van mogelijk ernstige gevolgen, heeft dit direct invloed op de maatregelen (lees beveiliging) van deze gegevens. Daarnaast bent u als verantwoordelijke verplicht om een datalek niet alléén bij de Autoriteit Persoonsgegeven te melden, maar ook direct bij de betrokkenen.

Lijst van categorieën met mogelijk ernstige gevolgen

Bijzondere persoonsgegevens (artikel 16 Wbp)

Het gaat daarbij om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene

Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over (problematische) schulden, dossiers beschikbaar bij het BKR of een incassodossier bij een advocaat.

Gegevens die betrekking hebben op mensen uit kwetsbare groepen

Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met stalking of die in een blijf­vanmijn­lijfhuis verblijven, om klokkenluiders of om informanten van de politie of het Openbaar Ministerie.

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

De mogelijke gevolgen voor betrokkenen hangen af van de verwerkingen en van de persoonsgegevens waar de inloggegevens toegang toe geven. Bij de afweging moet worden betrokken dat veel mensen wachtwoorden hergebruiken voor verschillende verwerkingen.

Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Het gaat hierbij onder meer om biometrische gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en om het burgerservicenummer (BSN).